" งาน INNOCON Bangkok 2019 นวัตกรรมพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานไทย "

Last updated: Nov 20, 2019  |  159 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

" งาน INNOCON Bangkok 2019 นวัตกรรมพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานไทย "

" งาน INNOCON Bangkok 2019"
นวัตกรรมพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานไทยสมาคมเฉพาะด้านธุรกิจการบินและระบบรางจัดใหญ่งาน INNOCON Bangkok 2019 International Air Rail Transport Summit 2019 โชว์ศักยภาพเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมไทย และการพัฒนาเมือง จัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลศึกษางานก่อสร้างนานาชาติจากทั่วโลก เพื่อร่วมพลักดันผู้ประกอบการไทยสู่การแข่งขันระดับสากล

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน INNOCON Bangkok 2019 International Air Rail Transport Summit 2019 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ว่างาน INNOCON Bangkok 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมเฉพาะด้านธุรกิจการบินและระบบราง “The International Air Rail Transport Organization (IARO)” ในหัวข้อ International Air Rail Transport Summit 2019 เป็นการประชุมเสวนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ได้แก่ สนามบิน รถไฟ ท่าเรือ และการพัฒนาเมือง พร้อมจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลศึกษางานก่อสร้างนานาชาติจากทั่วโลก

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พลักดันผู้ประกอบการไทยสู่การแข่งขันระดับสากล ยกระดับการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งนานาชาติและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

นายถาวร กล่าวว่ากระทรวงคมนาคม ได้แบ่งระบบการขนส่งเป็น ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ โดย 1.ทางบก ประเทศไทยมีถนนเป็นระยะทางรวมกว่า 701,847 กม. อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 100,105 กม. และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรถทุกประเภทรวมกันกว่า 39.3 ล้านคัน 2.ทางน้ำ มีท่าเทียบเรือ 43 แห่ง ปริมาณการเข้า–ออกของเรือกว่า 241,687 เที่ยว ปริมานสินค้ากว่า 331 ล้านตันต่อปี 3. ทางราง มีรางรถไฟ รถไฟฟ้า รวมกว่า 4,644 กม. 4.ทางอากาศ มีท่าอากาศยานทั้งหมด 38 แห่ง โดยปีที่ผ่านมา มีผู้โดยสารกว่า 163 ล้านคน

นอกจากนั้นรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินโครงการที่สำคัญ เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเชื่อมโลก เชื่อมไทย ในอนาคต ได้แก่
- โครงข่ายถนน มี 12 โครงการขนาดใหญ่ ระยะทางรวมกว่า 499 กม. วงเงินลงทุนรวมกว่า 426,417 ล้านบาท อาทิ เส้นทางบางปะอิน – นครราชสีมา เส้นทางบางใหญ่ – กาญจนบุรี เส้นทางนครปฐม – ชะอำ เส้นทางหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย
- โครงข่ายทางน้ำ 7 โครงการ วงเงินลงทุนกว่า 55,878 ล้านบาท อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
- โครงข่ายทางราง พัฒนารถไฟรางคู่ 16 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 3,150 กม. วงเงินลงทุนกว่า 530,203 ล้านบาท รถไฟความเร็วสูง ระยะทางรวม 1,703 กม. วงเงินลงทุนกว่า 1.17 ล้านล้านบาท รวมถึงพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 31 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 381 กม. วงเงินลงทุนกว่า 813,357 ล้านบาท
- ส่วนโครงข่ายทางอากาศ มีอยู่ 12 โครงการ วงเงินลงทุนรวมกว่า 197,479 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ จากแผนพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมในกรอบ 20 ปี และการพัฒนาแผนอย่างต่อเนี่องในอนาคต โดยจะแบ่งโครงข่ายคมนาคมขนส่งออกเป็นโครงข่ายด้านคมนาคมภายในประเทศ และโครงข่ายด้านคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโลก ตั้งแต่ภูมิภาค ประเทศ ทวีป และโลก

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาการใช้รถยนต์ส่วนตัว อุบัติเหตุบนท้องถนน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ระบบขนส่งทางราง ทางน้ำ และการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษทางอากาศและค่า PM2.5 ปกป้องดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีชีวิตที่ดี อายุยืนยาว ด้วยแนวคิด “ขนส่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม”

ด้านนายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) กล่าวว่า PPS และ PPS Oneworks ร่วมกับ The International Air Rail Organization (IARO) จัดงาน INNOCON BANGKOK 2019 มหกรรมรวมนวัตกรรม-เทคโนโลยีงานก่อสร้างจากทั่วโลก พร้อมการเสวนาผ่านมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทชั้นนำจากนานาชาติ รวมถึงผู้นำระดับสูงในวงการอุตสาหกรรมมากมาย

โดยงาน INNOCON BANGKOK 2019 แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Air Rail Development ศึกษางานก่อสร้างต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เทรนด์ของเทคโนโลยี การจัดการ การพัฒนา การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่ใช้ในงานระบบรางและสนามบิน InnoCon Bangkok เมื่อเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามามีอิทธิพลต่อการก่อสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำจะมาร่วมกันพูดคุยวิธีการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ Unicon เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามาแสดงแนวคิดและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้านานาชาติของสมาคม IARO เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“งาน Innocon Bangkok 2019 ในปีนี้ให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งพื้นฐานในภูมิภาคและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วโลก อีกทั้งงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงความเข้าใจในนวัตกรรมการก่อสร้างล่าสุด นอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของผู้นำในอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนชั้นนำนานาชาติ ถือเป็นโอกาสให้ได้พบปะพูดคุย สร้างการแข่งขันทางธุรกิจ การวางแผน การลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต ผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยยกระดับการแข่งขันได้ในระดับสากล” นายพงศ์ธร กล่าว

Powered by MakeWebEasy.com