17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

Last updated: Oct 4, 2019  |  242 จำนวนผู้เข้าชม  |  Special Report

17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดงาน “ครบรอบ 17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหลายโครงการสามารถทำได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ครบทั้ง 73 จังหวัด การประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 การวางผังพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โครงการพัฒนาตามผังเมือง เป็นการต่อยอดงานผังเมืองมาเป็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หากนับผลงานที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่พึงพอใจของหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้แล้ว

ทั้งนี้ นายมณฑล ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ว่าเริ่มนับตั้งแต่การรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับความสำเร็จในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น กรมฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้นำเอานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการให้บริการด้านช่าง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ภารกิจด้านการผังเมือง
- การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ครบทั้ง 73 จังหวัด ในปี 2560 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องจากมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้ว)
- โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ กรมฯ ได้จัดทำแผนดำเนินโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และนำผังดังกล่าวมาเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษา เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการบรรเทาอุทกภัย
- การประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ทำให้ผังเมืองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดระบบระเบียบดีขึ้น ส่งผลให้บูรณาการร่วมกันได้ดีขึ้นทุกภาคส่วน
- การวางผังพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อชี้นำการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง และกิจการสาธารณูปโภค ให้มีทิศทางที่เป็นระบบและมีระเบียบ รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง
- โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยอมรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ และเขื่อนชายแดน เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน วัด โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการสูญเสียดินแดน
- โครงการพัฒนาตามผังเมือง เป็นการต่อยอดงานผังเมืองมาเป็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน โครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี
- โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยกรมฯ ได้ใช้ผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถาน และพื้นที่บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมรุนแรง และเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งประกอบด้วยคันป้องกันน้ำท่วม อาคารระบายน้ำ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดถนนตามผังเมืองโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผังที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริเวณสาธารณะให้ได้มาตรฐาน แก้ปัญหาที่ดินตาบอด ทั้งนี้ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ ใน 43 จังหวัด และได้แจกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16 โครงการ

ภารกิจด้านอาคาร
- ดำเนินการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 500 อาคาร และโครงการสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 500 อาคาร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคาร
- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จะทำให้โรงแรมประเภทที่ 1 (มีห้องพักอย่างเดียวไม่เกิน 50 ห้อง) และโรงแรมประเภทที่ 2 (มีบริการห้องพักอย่างเดียวเกิน 50 ห้อง หรือมีบริการเฉพาะห้องพักและห้องอาหาร) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่สร้างก่อนปี 2559 และอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวง “เรื่องกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้การผ่อนผันตาม ม.44 ในเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้ไปถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง
กรมฯ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำด้านช่าง งานก่อสร้างพลับพลาพิธี และให้บริการศูนย์ทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน อีกภารกิจสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ในแหล่งน้ำสาธารณะที่ประสบปัญหาผักตบชวาหนาแน่น ปัจจุบันกรมฯ มีแบคโฮบนโป๊ะ 5 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ250 ตัน/วัน เรือสายพานลำเลียง ขนาดใหญ่ 25 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 120 ตัน/วัน และเรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็ก 10 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 25 ตัน/วัน รวม 40 ลำ พร้อมบุคลากรที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

การดำเนินโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้าน สามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที ซึ่งปี 2562 จัดทำ “แบบบ้านอารยสถาปัตย์” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุหรือบุคคลซึ่งมีข้อจำกัด ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและ “แบบบ้านสำเร็จรูป” เพื่อแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างที่พักอาศัยให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยธรรมชาติ“กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเข้าสู่ปีที่ 18 ในฐานะหน่วยงานองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป”

นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อการขับเคลื่อนความเสร็จในครั้งนี้กับ 17 ปีกรมโยธาธิการและผังเมืองภายใต้การนำของนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีคนปัจจุบันผู้ที่กำลังจะโยกไปรับหน้าที่ตำแหน่งใหม่ หน่วยงานใหม่ หลังจากที่คลุกคลีและคร่ำหวอดกับกรมโยธาธิการมานาน ยินดีกับความสำเร็จ 17 ปีกรมโยธาธิการมา ณ ที่นี้

Powered by MakeWebEasy.com